وقتی من تو را دوست دارم

وقتی که من تو را با تمام وجود دوست دارم،آرزو دارمکه همیشه سالم و شاد باشی.

وقتی که من تو را با تمام وجود دوست دارم، بر روی احتیاجات روحی تو تأثیر می گذارم،اما نه آرزوهای درونی ات.

وقتی که من تو را با تمام وجود دوست دارم،با کمال میل و رضایت، وقت، پول و انرژی خود را در اختیار تو می گذارم.

وقتی که من تو را با تمام وجود دوست دارم،از موفقیت تو شادمی شوم، حتی اگر باعث کم توجهی تو نسبت به من شود.

وقتی که من تو را با تمام وجود دوست دارم،تو را همان گونه که هستی قبول دارم.

وقتی که من تو را با تمام وجود دوست دارم،برای من مانند گلی هستی که تعبیر خاصی از انرژی مقدس است.

وقتی که من تو را با تمام وجود دوست دارم،زیبایی درونی تورا می بینم

، حتی زمانی که خودت را آشکار نمی کنی.

وقتی که من تو را باتمام وجود دوست دارم،رابطه ای صادقانه با تو      

برقرار خواهم کرد واحتیاجات حسی و افکار حقیقی خود را به تو نشان

خواهم داد.

وقتی که من تو را با تمام وجود دوست دارم،برایت غیر ممکن است که مرا آزار دهی، زیرا عشق واقعی هیچ توقعی ندارد و اندازه و مقداری نیز در آن وجود ندارد.

وقتی که من تو را با تمام وجود دوست دارم،به تو اجازه می دهم که شادی خود را با افراد دیگر بیابی، و راه به وجود آمدن آن را نیز پیدا کنی.

وقتی که من تو را با تمام وجود دوست دارم،تو را در تصرف خود در نمی آورم و از تو نمی خواهم که فقط مرا دوست داشته باشی، زیرا روح تو را محدود می کند و مانع رشد کامل عشق در وجودت می شود.

وقتی که من تو را با تمام وجود دوست دارم،تصرف واقعی خود را در تو تجربه می کنم، زیرا که عشق واقعی تصرف می کند.

وقتی که من تو را با تمام وجود دوست دارم،هرگز برای تو ترسی ندارم حتی زمانی که مشکلات را پشت سر می گذاری، زیرا به یاد دارم که همیشه آزمایش هایی را پشت سر می گذاری و عظمت درونی و قدرت خود را برای برخورد با مشکلات به آسانی نشان می دهی.

وقتی که من تو را با تمام وجود دوست دارم،در لحظات مناسب، تنهایت می گذارم تا راه حل ها و جواب های خود را بیابی و آن هنگام است که خشنود می شوم.

وقتی که من تو را با تمام وجود دوست دارم،اجازه می دهم تا حقیقت درونی خود را بدون در نظر گرفتن عشق کشف کنی.

 

/ 3 نظر / 8 بازدید
ساجده

کلا ما چاکر تمامی طرفداران مطالبمان هستیم[چشمک] در ضمن نگران هیچ گونه سوء تفاهم نباشید که همکار ما دوستی بسیار مهربان و کارکشته و عاری از هرگونه شک و تردید است.[لبخند]