نقطه ضعف=نقطه قوت

کودکی ده ساله که دست چپش در یک حادثه رانندگی از بازو قطع شده بود ، برایتعلیم
فنون رزمی جودو به یک استاد سپرده شد. پدر کودک اصرار داشت استاد از
فرزندش یک قهرمان جودو بسازد استاد پذیرفت و به پدر کودک قول داد که یک سالبعد
می تواند فرزندش را در مقام قهرمانی کل باشگاه ها ببیند.
در طول شش ماهاستاد فقط روی بدن سازی کودک کار کرد و در عرض این شش ماه حتی یک
فن جودو را بهاو تعلیم نداد. بعد از 6 ماه خبررسید که
یک ماه بعد مسابقات محلی در شهر برگزارمی شود.استاد به کودک ده ساله فقط یک فن
آموزش داد و تا زمان برگزاری مسابقاتفقط روی آن تک فن کار کرد.سر انجام مسابقات
انجام شدو کودک توانست در میان اعجابهمگان با آن تک فن همه حریفان خود را شکست
دهد!
سه ماه بعد کودک توانست درمسابقات بین باشگاه ها نیز با استفاده از همان تک فن
برنده شود و سال بعد نیز درمسابقات کشوری، آن کودک یک دست موفق شد تمام حریفان
را زمین بزند و به عنوانقهرمان سراسری کشورانتخاب گردد.
وقتی مسابقات به پایان رسید، در راه بازگشت بهمنزل، کودک از استاد رازپیروزی اش
را پرسید. استاد گفت: "دلیل پیروزی تو این بودکه اولاً به همان یک فن به خوبی
مسلط بودی، ثانیاً تنها امیدت همان یک فن بود، وسوم اینکه راه شناخته شده
مقابله با این فن ، گرفتن دست چپ حریف بود که تو چنیندستی نداشتی!
یاد بگیر که در زندگی ، از نقاط ضعف خود به عنوان نقاط قوت خوداستفاده کنی.
راز موفقیت در زندگی ، داشتن امکانات نیست ، بلکه استفاده از "بیامکانی" به
عنوان نقطه قوت است."

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
ساجده

خیلی زیبا و تامل بر انگیز ناک بود[نیشخند] ولی در کل خیلی سخته که اینجوری از نقاط ضعفت استفاده کنی[پلک]